Elektroniczna dokumentacja medyczna
EDM

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna to zbiór wszelkiego rodzaju danych medycznych gromadzonych oraz przechowywanych w postaci elektronicznej. Ułatwia to znacznie proces zapisu danych i prowadzenia wszelakiego rodzaju dokumentacji. Wprowadzenie elektronicznej dokumentacji, to ułatwienie zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów.

W myśl Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia elektroniczną dokumentację medyczną należy rozumieć jako:

romb

dokument elektroniczny umożliwiający usługobiorcy uzyskanie świadczenia opieki zdrowotnej określonego rodzaju, w przypadku usługodawcy będącego świadczeniodawcą, o którym mowa w art. 5 pkt 41 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581), apteką ogólnodostępną lub punktem aptecznym,

romb

dokumentację medyczną, o której mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159, z późn. zm.2) ), wytworzoną w postaci elektronicznej, zawierającą dane o udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej, w tym dokument elektroniczny umożliwiający usługobiorcy uzyskanie świadczenia opieki zdrowotnej określonego rodzaju, w przypadku usługodawcy innego niż wymieniony w lit. a;

Choć zawarta w ustawie definicja EDM może wydawać się nieco skomplikowana, w rzeczywistości obsługa Elektronicznej Dokumentacji Medycznej dzięki specjalnej aplikacji, może być bardzo intuicyjna i prosta. Oprogramowanie EDM powinno ułatwiać organizację pracy wszelkiego rodzaju placówek medycznych – od gabinetów prywatnych po wielospecjalistyczne przychodnie oraz szpitale. Większość oferowanych na polskim rynku systemów obok obowiązkowego przechowywania danych oferuje szereg innych udogodnień mających na celu usprawnienie pracy placówki. Na funkcjonalność oprogramowania EDM składają się m.in.

romb Integracja z Systemem Informacji Medycznej (SIM), umożliwiającym wgląd do wszelkich danych medycznych pacjenta.
romb Możliwość tworzenia harmonogramu pracy placówki, w tym np. umawiania kolejnych wizyt.
romb Możliwość wydruku dokumentów takich jak np. recepty czy skierowania.
romb Integracja systemu z bazą leków, bazą schorzeń i chorób (ICD-10), bazą procedur medycznych (ICD-9) pomocnych w prowadzeniu dokumentacji medycznych oraz generowaniu recept
romb Dostęp do dokumentacji z dowolnego miejsca na świecie – praca w chmurze.
romb

Dlaczego warto zainwestować w EDM już dziś?

Prowadzenie dokumentacji medycznej wyłącznie w postaci elektronicznej stanie się obowiązkiem 1 sierpnia 2017. Jednak już dziś warto skorzystać z udogodnień, jakie niesie ze sobą EDM.

Zaliczyć do nich można m.in.:

Wyeliminowanie dokumentacji wypełnianej ręcznie rozwiązuje problem nieczytelności dokumentów. Stosowanie EDM położy kres wydawaniu przez apteki nieodpowiednich leków czy też podejmowaniu nieodpowiednich procedur medycznych.
romb
Zwiększenie
czytelności
dokumentacji
Korzystanie z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej dzięki integracji z Systemem Informacji Medycznej (SIM), daje możliwość wymiany pomiędzy specjalistami informacji na temat historii choroby i leczenia pacjenta, zdjęć czy wyników badań.
romb
Szybki przepływ
informacji pomiędzy
specjalistami
Oprogramowanie do obsługi EDM daje możliwość zsynchronizowania prowadzenia dokumentacji z obsługą rozliczeń z NFZ. Znosi to konieczność wielokrotnego wypełniania i przesyłania dokumentacji papierowej, co znacząco ułatwia pracę.
romb
Prosta obsługa
rozliczeń z NFZ
Dane gromadzone w formie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej przechowywane są także w postaci kopii zapasowej zlokalizowanej na innym serwerze. Rozwiązanie to stanowi zabezpieczenie na wypadek zniszczenia lub kradzieży serwera.
romb
Zabezpieczenie
przed utratą danych
Nieograniczony
dostęp do historii
choroby pacjenta
romb
Niektóre z dostępnych na rynku systemów do obsługi EDM oparte są na pracy w chmurze, która pozwala na wgląd do historii choroby pacjenta w każdym miejscu i o każdym czasie. Ma to znaczenie np. podczas wizyt domowych.
Zapoznanie
się z obsługą już
wkrótce obowiązkowej
Elektronicznej
Dokumentacji
Medycznej
romb
Już teraz możesz się zapoznać z nowoczesnym systemem prowadzenia dokumentacji medycznej, który ułatwi pracę i przygotuje Cię na korzystanie z systemu przed wprowadzeniem go powszechnie.
Bezpieczeństwo
i wygoda
romb
Dostęp do danych medycznych pacjenta posiadają jedynie osoby do tego uprawnione. Przechowywane w EDM dane chronione są specjalnymi certyfikatami bezpieczeństwa.
img
System Informacji
Medycznej (SIM)

System Informacji Medycznej (SIM) dzięki integracji z bazami danych EMD administrowanymi przez pojedyncze jednostki ochrony zdrowia (przychodnie, szpitale, praktyki prywatne itp.) ,umożliwia szybki przepływ informacji pomiędzy uprawnionymi do tego osobami/placówkami. Sprawna wymiana informacji pomiędzy specjalistami implikuje z kolei oszczędność kosztów oraz czasu lekarza i pacjenta poprzez szybsze podjęcie skutecznych działań terapeutycznych. Eliminuje to możliwość popełnienia błędu, czy pominięcie ważnego objawu.

System Informacji medycznych (SIM) obsługiwany jest przez dwie platformy:

romb

Platformę Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych (PUU)

romb

2. Elektroniczną Platformę Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (EPG)

Zewnętrzni dostawcy usług EDM działają w warunkach konkurencji, a co za tym idzie każda z placówek medycznych ma możliwość indywidualnego wyboru rozwiązania maksymalnie dopasowanego do jej potrzeb. Dostępne na rynku oprogramowania EDM różnią się w zależności od specjalności i specyfiki działalności potencjalnego użytkownika (szpital, przychodnia, itp.). Wszystkie jednak powinny uwzględniać ogólnie przyjęte oznaczenia i wytyczne dla interoperacyjności z SIM.

Podstawa prawna

23 lipca 2014 r. prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Zmiany dotyczyły art. 56 ustawy, który w obecnym brzmieniu dopuszcza możliwość prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci papierowej lub elektronicznej do dnia 31 lipca 2017 r., natomiast od 1 sierpnia 2017 roku, już tylko w formie elektronicznej.
„Art. 56.

1. Do dnia 31 lipca 2017 r. dokumentacja medyczna może być prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej.
2. Przepisy art. 11 niniejszej ustawy oraz art. 24 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 50, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do dokumentacji medycznej wytworzonej od dnia 1 sierpnia 2017 r.”

Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia
Wcześniejsze przepisy prawne nakładały obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej od dnia 1 sierpnia 2014. Nowelizacja ustawy weszła w życie z dniem 31 lipca 2014.
romb

dokument elektroniczny umożliwiający usługobiorcy uzyskanie świadczenia opieki zdrowotnej określonego rodzaju, w przypadku usługodawcy będącego świadczeniodawcą, o którym mowa w art. 5 pkt 41 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581), apteką ogólnodostępną lub punktem aptecznym

romb

dokumentację medyczną, o której mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159, z zm.2), wytworzoną w postaci elektronicznej, zawierającą dane o udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej, w tym dokument elektroniczny umożliwiający usługobiorcy uzyskanie świadczenia opieki zdrowotnej określonego rodzaju, w przypadku usługodawcy innego niż wymieniony w lit.

MedFile – rozwiązanie na miarę Twoich potrzeb

MedFile to oprogramowanie umożliwiające prowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Ze względu na swą szeroką funkcjonalność dedykowane jest zarówno dla pojedynczych gabinetów jak i całych przychodni.

Oprogramowanie spełnia wytyczne MZ w zakresie prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, a obok niezawodnej ochrony gromadzonych danych oraz niemalże nieograniczonego do nich dostępu, MedFile cechuje także prosta i intuicyjna obsługa.

Poradnia telemedyczna jest nową koncepcją w świecie polskich usług medycznych. Rozwinięte narzędzia Internetu pomogły błyskawicznie wprowadzić do sieci opiekę medyczną i diagnostykę pacjentów. Komfortowe prowadzenie wizyt lekarskich i porad medycznych znacząco usprawnia wstępną diagnostykę pacjentów zmagających się z różnymi problemami zdrowotnymi. Dostępne dla każdego rozmowy wideo z lekarzami, telekonsultacje i czaty pozwalają na szybkie reagowanie w stanach zagrożenia zdrowia i radzenie sobie z niewielkimi infekcjami. Prosty system rezerwacji i opłat umożliwia dotarcie do specjalisty bez oczekiwania w kolejce.

VetFile – nowoczesne oprogramowanie dla gabinetu weterynaryjnego

Na bazie wieloletnich doświadczeń w rozwijaniu oprogramowania do elektronicznej dokumentacji medycznej, programiście Medfile stworzyli innowacyjny program dla weterynarzy. VetFile zawiera wszystkie niezbędne funkcjonalności do sprawnego zarządzania gabinetem lub przychodnią weterynaryjną.

VetFile oferuje lekarzom weterynarii m.in. intuicyjną kartę wizyty z wizualizacją dolegliwości, zawierającą tzw. rysownik. Aplikacja zawiera także moduł do zarządzania lekami i magazynem, integrację z laboratoriami oraz moduł konsultacji online z weterynarzem.


Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie są główne cele wprowadzenia EDM w opiece zdrowotnej?

Głównymi celami wprowadzenia EDM są ułatwienie dostępu do informacji medycznych, poprawa zarządzania dokumentacją oraz zwiększenie bezpieczeństwa przechowywania danych medycznych.

Jakie korzyści niesie wprowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej?

Wprowadzenie EDM ułatwia zarówno lekarzom, jak i pacjentom proces zapisu danych medycznych oraz prowadzenie dokumentacji. Przyspiesza dostępność informacji medycznych i zwiększa bezpieczeństwo ich przechowywania.

Czy EDM może zawierać dane o udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej?

Tak, EDM zawiera informacje dotyczące udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeń opieki zdrowotnej, w tym dokument elektroniczny umożliwiający pacjentowi uzyskanie świadczenia opieki zdrowotnej określonego rodzaj.

Copyright © 2018 Biostat-logo