System realizujący potrzeby personelu medycznego oraz pacjentów

elektroniczna dokumentacja medyczna

Przede wszystkim można powiedzieć, że zaproponowane zmiany mają stanowić rzetelny program dla lekarzy, a co za tym idzie usprawniać podejmowane przez nich działania i pozytywnie wpływać na relacje między lekarzami a pacjentami.

 

Punkt wyjścia dla skuteczności EDM

 

W przywołanym projekcie wymienia się trzy rodzaje elektronicznej dokumentacji medycznej, a są to:

 

 • informacje na temat rozpoznanej choroby, problemu zdrowotnego bądź urazu, a także wyniki zrealizowanych badań czy informacje dotyczące przyczyn odmowy przyjęcia do szpitala oraz udzielenia świadczeń zdrowotnych oraz zaleceń.
 • informacje skierowane do lekarza kierujące świadczeniobiorcę;
 • karta informacyjna z leczenia szpitalnego.

 

Przede wszystkim skuteczna elektroniczna dokumentacja medyczna będąca programem dla lekarzy powinna odnosić się do ujawnionych już potrzeb i ich realizacji z maksymalnym stopniu.

 

Wyzwania, które stoją przed systemem

 

Dokumenty zorientowane na elektronicznej dokumentacji muszą ponadto zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co ma stanowić czynnik zabezpieczający. Dążenia do tego, aby dokumentacja medyczna była wystawiana wyłącznie w postaci elektronicznej rodzi szansę na dalszy rozwój elektronicznych ułatwień i udoskonaleń dotychczas znanych metod. Przełoży się to z pewnością na jakość świadczonych usług. Ustawa nie wprowadza obowiązku posiadania elektronicznych wersji papierowych dokumentacji powstałych przed 1.01.2019 r., co wpływa na budowę programów dla lekarzy. Stąd do poszczególnych wyzwań zalicza się:

 

 • szczególne kwestie bezpieczeństwa gromadzonych danych;
 • stworzenie potrzebnych zabezpieczeń;
 • uporządkowanie dotychczasowej dokumentacji;
 • kreowanie innowacyjnych rozwiązań wspierających dotychczasowe działanie.

 

Systemy nakierowane na rozwiązania

 

Warto wspomnieć, że zgodnie z art. 25 u.p.p. dokumentacja medyczna musi zawierać takie elementy jak:

 

 • oznaczenie pacjenta (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania etc.);
 • oznaczenie podmiotu leczniczego udzielającego świadczenie zdrowotne;
 • opis stanu zdrowia pacjenta/udzielanych świadczeń pacjentowi;
 • datę, w którym sporządzono dokumentację medyczną.

 

Tworzone programy dla lekarzy uwzględniają zachodzące zmiany i odnoszą się do założeń oraz wymagań, które muszą spełniać proponowane systemy.

elektroniczna dokumentacja medyczna edm program do gabinetu
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie zmiany mają na celu programy dla lekarzy w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej?

Programy dla lekarzy mają na celu usprawnienie działań lekarzy oraz poprawę relacji między nimi a pacjentami poprzez wprowadzenie skutecznej elektronicznej dokumentacji medycznej.

Jakie są trzy rodzaje elektronicznej dokumentacji medycznej wymieniane w projekcie?

W projekcie wymienia się trzy rodzaje elektronicznej dokumentacji medycznej: informacje na temat rozpoznanej choroby, informacje skierowane do lekarza kierującego świadczeniobiorcę oraz kartę informacyjną z leczenia szpitalnego.

Jakie wyzwania stoją przed systemem elektronicznej dokumentacji medycznej?

Wyzwania to m.in. zagadnienia związane z bezpieczeństwem danych, konieczność stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, uporządkowanie istniejącej dokumentacji oraz rozwijanie innowacyjnych rozwiązań wspierających działanie systemów.

Copyright © 2018 Biostat-logo